European Media Partner
Ole Erik Almlid, viseadministrerende direktør i NHO SAMFUNN

Vi må lære hele livet


Arbeidskraften er Norges viktigste ressurs. Den anslåtte verdien av vår fremtidige arbeidsinnsats tilsvarer om lag tre firedeler av nasjonalformuen. Det er derfor helt avgjørende for Norges fremtidige produksjons - og velferdsnivå at vi forvalter arbeidskraften riktig.

”Morgendagens utfordringer krever et styrket samarbeid mellom akademia og arbeidslivet.”

I dag utdanner det norske høyere utdanningssystemet, flere enn noen gang tidligere. Næringslivet er avhengig av at kompetansen som studentene tilegner seg er av høy kvalitet. Det er viktig at universitetene og høyskolene evner å tilpasse seg de omstillingene vi ser i arbeidslivet. De aller fleste kandidater fra høyere utdanning skal ut i et arbeidsmarked utenfor akademia. Høyere utdanning må derfor være tett koblet på arbeidslivet og dets behov, og studiepoenggivende praksis bør være en del av studiet. Bedriftene må på sin side legge til rette for praksisplasser og relevante bachelor- og masteroppgaver for å tiltrekke seg studenter.

Demografiske endringer, digitalisering og nye innovasjoner vil gi store endringer i kompetansebehovene fremover. Utdanningssystemet må kunne levere på arbeidsmarkedets behov for kontinuerlig oppdatering av den eksisterende arbeidsstyrken, blant annet ved å tilby fleksible og tilpassede etter- og videreutdanningskurs. For bedriftene vil en bevisst strategi for etter- og videreutdanning kunne fremstå som attraktivt for å tiltrekke seg de beste kandidatene.

Norge har færre studenter innenfor teknologi og realfag enn land det er naturlig å sammenlikne seg med. For å ivareta kompetansebehovene i framvoksende næringer og nye satsningsområder for norsk konkurransekraft, må det utdannes flere studenter innenfor disse fagområdene. Teknologiutdanningene må også sikres bedre finansiering og utvikles i samarbeid med næringslivet.

Morgendagens utfordringer krever et styrket samarbeid mellom akademia og arbeidslivet. Samarbeid legger til rette for både høyere faglig og pedagogisk kvalitet, og mer relevans i utdanningene. Vi mener et styrket samarbeid vil tjene alle parter, gi økt verdiskaping og bidra til å gjøre norsk næringsliv mer konkurransedyktig.

Share this article

Journalist

Ole Erik Almlid

Related articles