European Media Partner

Tilrettelegger for mer energieffektive bygg

Bygninger står for nær 40 prosent av energibruken i Norge. Erfaringer og statistikk viser at norske bygg, og spesielt yrkesbygg, bruker langt mer energi enn nødvendig.

Selv om Norge er et foregangsland når det kommer til energieffektive bygg har vi mye å hente på nye tekniske løsninger.

– Utviklingen av energieffektive bygg styres i stor grad av de til enhver tid gjeldende byggeforskrifter. Enova har imidlertid de siste årene sett at stadig flere fremtredende aktører har høyere ambisjoner enn byggeforskriftene med tanke på energi, effektuttak og klimaavtrykk, sier Jan Peter Amundal, seniorrådgiver hos Enova SF.

Enova kommer stadig i kontakt med aktører både innen offentlig og privat sektor som ønsker å benytte seg av støtteordninger for mer energieffektive løsninger.
– Blant de mest innovative prosjektene går utviklingen i retning av plusshus, som har en svært godt isolert bygningskropp i kombinasjon med egen energiproduksjon fra sol, vind, jordvarme, magasinering av overskuddsenergi og energiutveksling med nabobygg, sier han.

– Videre går trenden mot behovstilpassede anlegg og optimalisering av drift der det er fokus på at systemene er godt tilpasset hverandre og bruken av bygget. Den siste trenden inkluderer også autonome avanserte styringssystemer hvor byggets datasystemer lærer hvordan bygget skal driftes mest mulig energieffektivt, sier Amundal.

Enova jobber aktivt med å tilrettelegge for bygging av mer energieffektive bygg i mange sammenhenger.
– Vi jobber hovedsakelig gjennom våre støtteordninger og informasjonsarbeid rundt prosjekter der nye og mer energieffektive løsninger tas i bruk. Dette er løsninger og teknologier som så langt er så lite tatt i bruk at de har en relativt høy kostnad. I slike tilfeller er Enovas støtte nødvendig for å få tilstrekkelig lønnsomhet, sier han.

Amundal tror at desto flere som tar i bruk energieffektive løsninger desto mer kostnadseffektive vil de bli uten Enovas støtte.
– Vårt mål er at de løsningene vi støtter etter hvert skal oppnå så stort innpass i markedet at de blir det naturlige valget uten vår støtte, sier han.
Nå ønsker Enova å gi støtte til nybygg som prosjekterer løsninger som går utover kravene i gjeldende forskrifter i TEK-10.

– Vi støtter utbyggere, entreprenører og byggherrer som ønsker å strekke seg lenger enn gjeldende teknisk forskrift og gjeldende bransjestandarder på energiområdet. Støtten gis kun til prosjekter som bruker innovative løsninger og reduserer energibruken vesentlig, sier han.

– Dette kan være tiltak på bygningskroppen som fasaden, tak, vindu, solavskjerming og tekniske anlegg, automatikk og egenproduksjon av energi inkludert lagring og varmegjenvinning, sier han.

Amundal mener energieffektive bygg må fremstå som bygg med fordeler som appellerer til både kjøpere og brukere.
– For mange er «grønne» verdier interessesant i seg selv, men det er grenser for hvor grønn man vil være sett i forhold til kostnaden. For brukerne av bygget handler det om at energiløsningene er praktiske i bruk, som for eksempel innen styring av varme og lys. Det kan også dreie seg om at bygget har et svært godt inneklima, sier han.

– For kjøperne er det viktig at bygget både vil være godt å bo eller arbeide i, men også at energikostnadene er lave. I det store og hele mener vi det det er viktig å få synliggjort gode eksempler som kan være til inspirasjon for andre, sier han.

Share this article

Journalist

Ole Peter Galaasen

Related articles