European Media Partner
Industrikvinnen Reija Santala ved Multiconsult i Fredrikstad mener Norge bør gå i bresjen for sirkulærøkonomien. Hun er en av initiativtakerne til Norsk Senter for Sirkulær Økonomi. Advertisment

Sirkulær økonomi i praksis

Regjeringens strategi for grønn konkurransekraft bidrar til å skape markeder for nye innovative løsninger og nye teknologier.

Gjennom mulighetene som ligger i sirkulær økonomi og fokuset på innovasjon, skaper vi grønn konkurransekraft, sier Reija Santala fra Norsk Senter for Sirkulær Økonomi i Fredrikstad.

Med Parisavtalen og FNs bærekraftsmål til grunn, la regjeringen i 2017 fram sin strategi for grønn konkurransekraft. Strategien skal ruste Norge for å gripe de nye mulighetene som ligger i det grønne skiftet, og tar for seg syv prinsipper for grønn konkurransekraft. Ett av prinsippene er sirkulær økonomi.

Sirkulær økonomi er fremtidens løsning på verdens ressursproblem, og bidrar langt på vei til å løse miljøutfordringer. Sirkulær økonomi handler i praksis om å beholde ressursene i et sirkulært kretsløp slik at de ikke går til spille, men gjenbrukes i nye produkter og tjenester*.

Dette kan oppnås gjennom å ivareta og forlenge levetiden på det som allerede er produsert, designe for forlenget levetid, gjenbruke/ombruke, reparere, oppgradere og materialgjenvinne. (*Kilde: Innovasjon Norge).

Forskning og innovasjon
Betydelige midler har vært utlyst til forskning og innovasjon for å utvikle den sirkulære økonomien. Europakommisjonen utlyste i 2017 nesten ni milliarder kroner gjennom Horisont 2020. Innovasjon Norge støtter prosjekter gjennom Miljøteknologiordningen, og Oslofjordfondet har støttet flere prosjekter innen sirkulær økonomi.

Sammen for en bærekraftig framtid
FNs bærekraftsmål #17 vektlegger behovet for nye og sterke partnerskap. – Sammen skal vi ivareta behovene til menneskene som lever i dag - uten å forringe mulighetene for kommende generasjoner til å få dekket sine, sier Santala.

Norsk Senter for Sirkulær Økonomi (NSSØ) er lokalisert i Fredrikstad hvor det er en klynge av bedrifter med materialkunnskap, og kompetanse om restprodukter og råvarer. NSSØ arbeider med de muligheter som ligger i å videreutvikle sirkulær økonomi i og mellom virksomheter over hele landet.Innovasjonsprosjekter 

Har elbilens batteri en restverdi?
Batteriretur AS samler inn og gjenvinner alle typer batterier fra hele Norge.
I et nytt prosjekt ser de på muligheten for å tappe brukte batterier for restenergi, og lagre dette for ny bruk.

Plast fra kabler kan få nytt liv
Metallco Kabel AS gjenvinner store mengder plastikk, og skal se nærmere på mulighetene som ligger i kabelplast.
Batteriretur AS og Metallco Kabel AS har fått støtte gjennom Innovasjon Norges Miljøteknologiordning.

Er det mulig å gjenvinne enda mer plast?
SirkulærPlast-prosjektet har som mål å øke andelen av gjenvunnet plast i nye produkter med inntil 50 %. Prosjektet kobler aktører langs hele verdikjeden for plastprodukter, og har fått støtte gjennom Oslofjordfondet. Seniorforsker Cecilia Askham ved Østfoldforskning er prosjektleder, og Biobe AS er prosjekteier.


Fredrikstad: 8-millioners byen

”Fredrikstad ligger svært gunstig plassert kun en time fra Oslo, og
langs aksen Oslo-København
– med fantastisk utvikling innen kompetanse, innovasjon og nettverk
– og milliardinvesteringer i byvekst

Vi støtter veksten i Fredrikstad:
Borg Havn IKS, Fredrikstad Energi, Fredrikstad Innovasjonspark, Kniplefjellet Eiendom, Northman, Terje Høili AS, Værste, Fredrikstad Næringsforening, Fredrikstad kommune.


Share this article

Journalist

Camilla Brox Flodin

Related articles