European Media Partner
Iselin Nybø, forsknings- og høyere utdanningsminister HELSE

Ny kunnskap som gagner alle

Life Science eller livsvitenskap er møtepunktet mellom en rekke fagdisipliner der det oppstår ny kunnskap, innovasjon og verdiskapning. Potensialet er stort for at vi kan skape nye arbeidsplasser, produkter og tjenester som kommer samfunnet til gode.

Innen livsvitenskapen utvikles ny kunnskap ved å kombinere det ypperste fra fag som medisin og biologi med nye avanserte analysemetoder fra fag som matematikk, kjemi, farmasi, fysikk og informatikk. 

Livsvitenskap fører til nye løsninger innenfor flere felt, men spesielt innen helsesektoren. Ved å føre sammen matematikk og biologi kan forskere for eksempel nå lese av genmaterialet slik at legene etter hvert i større grad kan skreddersy doseringen av medisiner til hver enkelt av oss. Tidligere diagnose, mer effektiv behandling og god rehabilitering av de som er syke vil føre til reduserte kostnader i helsetjenesten.

Regjeringens største satsing på dette feltet, er det nye livsvitenskapsbygget ved Universitetet i Oslo (UiO). Byggingen startet denne vinteren, og det blir Norges største universitetsbygg når det står ferdig i 2024. 

Det er selvsagt gode grunner til at denne nasjonale satsingen er lagt til UiO. Hver dag jobber de fremragende miljøene der med forskning som bidrar til at vi får bedre behandling av kreftsykdommer, nevrologiske lidelser, demens og immunsykdommer – for bare å nevne noen eksempler.

Livsvitenskapsbygget skal fremme vekst. Det skal bidra til å utvikle et ledende tverrfaglig fagmiljø for forskning, utdanning og innovasjon i livsvitenskap. Og det skal sikre Norge internasjonal konkurransekraft på dette feltet. 

Når det nye bygget står ferdig, skrus satsingen på livsvitenskap opp flere hakk. Nybygget vil bli et nav for livsvitenskapsforskning både nasjonalt og for internasjonalt forskningssamarbeid. Det vil huse det beste og mest moderne utstyret som kreves for å drive forskning i verdensklasse. Og det vil bidra til at vi får nye løsninger på store utfordringer innen helse og bærekraft.

Løsningene som livsvitenskapen kommer frem til, vil i stor grad være biobaserte. OECD spår at bioøkonomien vil være et bærende element for økonomien i Europa innen 40 år. Å satse på livsvitenskap er derfor viktig for det fremtidige næringslivet, og Norge har store muligheter til å utvikle nye og grønnere næringer fra grunnforsking.

Share this article

Journalist

Iselin Nybø, forsknings- og høyere utdanningsminister

Related articles