Weekly News

Norges største trussel er digital


Cyberforsvaret må være på høyde med det aktuelle trusselbildet da de jevnlig angripes av aktører som spionerer på Forsvarets digitale systemer.

Det er i det digitale rom vi finner den største trusselen mot Norge.

Samfunnet blir stadig mer digitalisert gjennom all teknologi vi omgir oss og benytter hyppig i dagliglivet. Stadig flere manuelle oppgaver blir erstattet av billigere og mer effektiv teknologi. Dermed blir hele samfunnet og alle samfunnets strukturer avhengig av teknologien. Som følge av dette blir vi også svært sårbare. Dette får naturlig nok også konsekvenser for det norske Forsvaret.
– Det er i det digitale rom vi finner den største trusselen mot Norge, sier Sjef i Cyberforsvaret, Generalmajor Inge Kampenes.

Ironien er at vi omgir oss med, og gjør oss avhengig av digitale hjelpemidler som vi ikke
vet hvordan fungerer eller hvordan vi kan sikre oss mot. For andre hjelpemidler vi
benytter oss av, som motorsager, biler eller våpen, vil de fleste sette seg inn i hvordan
fungerer og hvordan man kan bruke det på en sikker måte.

Dessverre kjenner de færreste til hvordan en smarttelefon faktisk fungerer utover det
rent praktiske, og da er det svært vanskelig å skulle gjøre gode sikkerhetsvurderinger.
Alle vet at man kan få virus via Facebook, men erkjennelsen at klokken, brillene eller pacemakeren faktisk er datamaskiner, er ofte fraværende.
– Alt som er elektronisk kan i teorien påvirkes, hackes, avleses eller tas kontroll over,
opplyser cyberforsvarets sjef.

Hver dag er det tusenvis av uønskede hendelser i de fleste datanettverk, der det meste kommer fra spam samt mer generelle og mindre farlige virus. Også Cyberforsvaret, som drifter, opererer og beskytter Forsvarets datasystemer og nettverk, opplever disse
uønskede hendelsene.

Men fra tid til annen er det mer alvorlige hendelser som rammer Cyberforsvaret, som spionasje eller profesjonell inntrengning i systemene.
– Det er riktignok ikke veldig ofte vi opplever de store og seriøse angrepene, men det er jevnlig forsøk fra aktører som ønsker å spionere på Norges forsvarsressurser, bekrefter Kampenes.

I høst er Norge vertskap for Nato-alliansens største øvelse «Trident Juncture», hvor rundt 40 000 soldater fra en rekke land skal øve på å forsvare Norge. Cyberforsvaret vil bruke øvelsen for alt den er verdt, siden de er leverandør av IKT-tjenester til hele øvelsen, samtidig som det skal beskytte nettverkene og systemene.
– For Cyberforsvaret blir «Trident Juncture» en reell operasjon da vi forventer ganske høyt trykk og forsøk på spionasje og inntrenging i systemene våre fra aktører som ønsker å få innsikt i hva vi gjør, forteller Kampenes.

Cyberforsvaret erkjenner at de fleste er i etterkant på nær alle fronter hva angår IT-sikkerhet, da den teknologiske utviklingen går svært raskt. Men uansett hvor gode Cyberforsvarets systemer faktisk er, så lenge man skal samhandle med andre aktører, er det risiko for at systemene er utsatt.
– Det vil alltid være en eller annen form for vei inn i et nettverk eller et system, det være seg kabler, minnepinner, CD-plater eller manuelle operatører.

Mulighetene er nærmest uendelige. 100 % sikkerhet er derfor en utopi. Ikke minst fordi det dukker opp ny teknologi hele tiden som skaper ny sårbarhet og nye muligheter, sier sjefen for Cyberforsvaret.
– Vår oppgave er å bygge så gode sikkerhetsmekanismer som mulig, og samtidig ha evne til å håndtere trusler dersom noen lykkes i å trenge inn i systemene våre, føyer Kampenes til.

– Siden Cyberforsvarets oppgave i utgangspunktet er avgrenset til å ivareta sikkerheten i Forsvaret og Forsvarets systemer, må hver enkelt sektor og hver enkelt aktør sørge for seg selv og ha god cybersikkerhet slik at konsekvensene av cyberangrep blir så små som mulig, opplyser Kampenes.

Samtidig er Cyberforsvaret helt avhengig av at alle andre sektorer, bedrifter og privatpersoner passer på seg selv å sørge for at de har en god cyberhygiene.
– Det er helt vesentlig at alle sørger for seg selv for at vi skal kunne holde forsvarets nettverk og systemer åpne, slik at vi har den handlefriheten i det digitale rom som vi trenger, sier Kampenes. Og han fortsetter:

– Således er vi veldig interessert i å samarbeide med så mange som mulig. Og vi er interessert i å bruke disse samarbeidene slik at både det militære og det sivile blir i bedre stand til å gjøre jobben som skal gjøres. Gjennom samarbeid vil tilliten til hverandre øke.

– Fremveksten av det digitale rom visker ut skillet mellom det militære og det sivile samfunnet. Derfor er det beste vi kan gjøre å samarbeide; lære hverandre opp og utnytte den siste teknologien enten den er sivil eller militær. Vi må alle lære hvordan vi skal bli gode på å tenke cybersikkerhet, avslutter Sjef Cyberforsvaret, Generalmajor Inge Kampenes. 

Fakta

Navn: Inge Kampenes

Alder: 51 år

Stilling: Generalmajor i Cyberforsvaret

Øvrig: Kampenes har 33 års arbeidserfaring fra forsvaret. Han tiltrådte sin nåværende stilling i 2017

Share this article

Journalist

Helge B. Rutgersen

Related articles