European Media Partner

Miljøarbeid i verdensklasse

Risavika terminal er verdensledende i utviklingen av en bærekraftig havnestruktur. Fem tiltak skal bringe dem helt i front.

– For oss er det å jobbe for det såkalte grønne skiftet noe som ligger dypt forankret i forretningsmodellen vår og noe som vi har arbeidet inngående med i over 10 år allerede, forklarer direktør for markedsutvikling, Magnus Hodnefjell i Risavika havn.

Miljøarbeidet Hodnefjell refererer til, inkluderer særlig fem ulike fokusområder.

– Vi er de første i Norge som har etablert en såkalt Smart-gate-løsning der inn- og utkjøring fra havna er digitalisert og der bilene «snakker» med terminaldriftssystemet. Kunden betjener altså seg selv gjennom koder, passord og et optisk avlesningssystem. Den klimamessige besparelsen ligger i en halvering av omløpstiden som gir betydelige reduksjon i utslipp fra lastebilene. Samtidig går logistikkprosessen langt fortere, noe våre kunder naturlignok setter stor pris på, sier Hodnefjell og påpeker at utslippsreduksjonen av CO2 alene for dette tiltaket ligger på mer enn 6 tonn.

– Det andre fokusområdet handler om det som det som heter «Grønt kystfartsprogram» hvor vi snakker om elektrifisering og batterifisering av nærskipstrafikken. I dette ligger også utslippsbesparelser i driftsmidler slik som trucker og kraner og den biten som omhandler såkalt landstrøm.

– Bruk av LNG (liquefied natural gas) som drivstoff er et annet viktig tiltak som er en nødvendig overgang frem til nullutslippsløsninger foreligger. LNG forurenser betydelig mindre enn tungolje. Faktisk er overgangen fra tungolje til LNG et av tiltakene som gir størst besparelse i CO2-regnskapet, forklarer Hodnefjell.

– Et fjerde tiltak er vår rolle som såkalt energiknutepunkt. Vi har LNG på kaikanten som vi leverer til skipene og har god tilgang til kraftoverføring og strøm fra nærområdet. Vi blir grønne i egenskap av dette og leverer mye kraft til skipene som ligger til kai hos oss, sier Hodnefjell.

– Vår havn har også en søknad inne hos Enova som vi håper kan resultere i ytterligere tiltak. Vi ønsker å intensivere arbeidet med utvikling av landstrøm for å understøtte operasjonen om bord i skip, sier han, og påpeker at Risavika er en linjetrafikkhavn hvor målet er å snu båtene ut på havet igjen så fort som mulig.

Det femte tiltaket i Risavika er et såkalt Smart Space-prosjekt der utvikling av nytt landområde til terminaler og varehotell, forhåpentligvis vil levere strøm tilbake til nettet allerede før år 2030.

– Energikildene det er snakk om er gass, LNG, biogass, strøm og fjernvarmeanlegg. Alle disse skal gjøre vår bygningsmasse til en netto bidragsyter til fremtidens strømnett, sier Hodnefjell og legger til:

– Vår rolle er å understøtte nærskips- og oversjøisk skipsfart. Vi bruker store ressurser på å være et moderne og energieffektivt knutepunkt for effektiv logistikk.

Også de andre havnene vi har vært i kontakt med forklarer at miljøfokuset i økende grad får betydning for utviklingen av trafikken til sjøs. Kommunikasjonsansvarlig i Göteborgs Havn, Cecilia Carlsson er enig i at miljøfokuset er blitt et konkurransefortrinn.

– Vi er internasjonalt kjent for vårt miljøarbeid og er en av verdens ledende havner på dette området. Vi var tidlig ute med satsning på el-tilkoblede fartøy, tog som erstatning for lastebil, samt gassgjevinning ved lasting og lossing av olje. I fjor ble havnen klimanøytral.

Vi arbeider svært aktivt og langsiktig for å minimere sjøfartens miljøpåvirkning og bærekraftig transport. Vi følger alle internasjonale standarder og vårt arbeid fortsetter intensivt for å begrense lokal forurensning, redusere ressursbruk og utvikle bærekraftige transportkonsept. I dette arbeidet er både terminalene, rederiene og transportørene på land involvert, avslutter Carlosson.

Også i Tyskland har bransjen kommet langt forklarer Sabine Zilski i avdeling for kommunikasjon og markedsføring i Hamburg havn.

– Vi er Europas største havn og det forutsetter naturligvis også at vi tar en ledende posisjon innen miljøarbeidet. Vi har blant annet en egen utslippskonferanse hvor nøkkelpersoner fra hele verden møtes for å diskutere tiltak for å begrense miljøpåvirkningen.

Share this article

Journalist

Related articles