European Media Partner
Daniel Ras-Vidal om kapitalfloken SAMFUNN

Kapitalfloken

Antallet vekstbedrifter vokser raskere enn kapitaltilgangen. Potente oppstartsbedrifter forsvinner ut av Norge for tidlig. Statlig vekstkapital matchet av private kan løse floken. 

Norsk økonomi trenger flere ben å stå på og trenden globalt er at mindre oppstartsbedrifter gjør seg mer gjeldende som innovasjonsledere. For at Norge skal hevde seg i dette globale kappløpet kreves styrket satsingpå oppstartsbedrifter. En studie fra 2017 kalt "State of Norwegian Entrepeneurship", viser at oppstartsbedriftene i Norge står for 63 prosent av jobbskapingen i privat sektor i perioden 2003-2014, med hele 220.000 arbeidsplasser. 10 prosent av disse har over 10 ansatte. Dette mindretallet sto for halvparten av oppstartsbedriftenes jobbskaping. Burde det ikke investeres mer i flere slike jobbskapere?

Kapitaltilgangsutvalget konkluderer med at utfordringen er størst for bedrifter med et behov på opptil 20 millioner kroner. Utvalget peker på tiltak som avvikling av formueskatten, bedre opsjonsordninger, og tilrettelegging av regelverket for digital folkefinansiering. Alle disse tiltakene er viktige og vil hver for seg bidra til økt kapitaltilgang. 

Imidlertid er det ett tiltak som raskt og med svært stor presisjon kan løse floken. Forslaget om et statlig fond-i-fond selskap i såkornfasen. Enkelt forklart er dette én stor pengesekk som kan deles inn i mindre pengesekker for å stimulere til flere private investorer – uten at man trenger gjentakende politiske vedtak og lange budsjettprosesser. Utvalget har foreslått dette, men i svært begrenset omfang - én milliard kroner og en tidshorisont på tre år. Dette bør femdobles og ha en mye lengre horisont, slik som i våre naboland som også har langt større suksess med å få frem flere og større vekstbedrifter. 

Norge er uvanlig i europeisk sammenheng fordi så mye kapital er samlet på statens hånd. Verdien av statens samlede forretningsmessige eierskap var ved utgangen av 2016 anslått til 715 mrd. kroner. Et meget beskjedent nedsalg i statlig eide selskaper på 5 milliarder kan derfor finansiere et moderne fond-i-fond selskap i tidlig fase, som vil matches av minst det dobbelte av private investorer. Det vil gi over 10 milliarder til sterkere vekst i langt flere oppstartsbedrifter, flere jobber og økte skatteinntekter. Vinn-vinn-vinn der altså. Blir Torbjørn Røe Isaksen næringsministeren som bytter kapitalfloken mot et Kinderegg for vekst?

Share this article

Journalist

Daniel Ras-Vidal

Related articles