European Media Partner
Thor Eek, administrerende direktør i Norske Boligbyggelags Landsforbund SAMFUNN

Hvordan skape god byutvikling?

Det er landets kommuner som har ansvar for å drive samfunnsplanlegging og byutvikling. Men det fritar ikke staten for ansvar. På langt nær. Staten gir viktige rammebetingelser for kommunenes arbeid.

“Boligbyggelagene har et «vugge til grav» perspektiv forde boligene som medlemmene kjøper.”

Boligbyggelagene bidrar

Som leder for boligbyggelagenes interesseorganisasjon er jeg stolt av det samfunnsansvar våre medlemmer tar. Boligbyggelagene slutter ikke å ta ansvar når boligen er bygd, men har et «vugge til grav» perspektiv for de boligene som medlemmene kjøper. Derfor er det viktig for oss at boliger og boområder fungerer bra over tid – innenfor en ramme av gode byer og tettsteder.

Miljøriktig fortetting

I tiden fremover vil utbygging i større grad skje bynært og ved fortetting og utvidelse rundt eksisterende knutepunkter. Det betyr konsentrert boligbyggelse og høy utnyttelse - som er arealeffektivt, klimavennlig og gir mindre belastning på trafikk og miljø.

Samtidig representerer byfortetting og transformasjon noe ganske annet enn feltutbygging på jomfruelig mark. Byfortetting kjennetegnes av mange aktører og kompliserte eiendomsforhold, som krever nye modeller for så vel finansiering som gjennomføring av infrastruktur og fellesfunksjoner. NBBL har derfor klare forventninger til regjeringens målsetting om at prosessene og regelverket for fortetting og transformasjon i byer og tettsteder skal forenkles. Det samme gjelder ønsket om å sikre bedre sammenheng mellom planlegging og byggesaksbehandling, rekkefølgekrav og utbyggingsavtaler. Svært viktige og nyttige mål etter min mening, men slett ikke lett å gjennomføre.

Uforenelige interesser – det må velges

Utbyggingspolitikk og planlegging bør i stor grad dreie seg om å sette mål for utvikling av så vel lokalsamfunn som storsamfunn. Det vil si å møte samfunnsendringer som flyttemønster, aldrende befolkning, unges boligbehov, transport og miljø. Motsetningene lokalt rundt nybygging kan være temmelig uforenlige. Da må det velges side, mellom storsamfunnets behov og konsekvenser for naboskap, mellom flere nye boliger og bevaring av villaer og eplehager. I byfortettingens tid må denne virkeligheten tydeligere erkjennes. Vi må slutte å snakke om arealplanlegging som prosesser og verktøy som skal fange opp alle gode intensjoner, og møte alle ønsker og behov. Planlegging skal først og fremst ha samfunnets mål for øye. 

Share this article

Journalist

Thor Eek

Related articles