European Media Partner

Fremtidens bærekraftige transportsystemer

Dagens transportsystem står overfor store utfordringer; det er nødvendig å redusere sektorens klimapåvirkning, økt urbanisering gir nye krav for bytransport og globaliseringen setter krav til effektivitet i sektoren. Samtidig er transport og mobilitet en viktig del av vår velferd.

Globalisering er en del av løsningen på sektorens problemer. Når de store økonomiene søker tiltak for å redusere klimapåvirkningen, vil betydelige ressurser bli satset på teknologisk utvikling. Nye markeder vil åpnes for nye løsninger som vil være en viktig drivkraft for et bærekraftig transportsystem.

En tilsvarende prosess har vi sett innom trafikksikkerhet. Bedre kjøretøy, infrastruktur og bilførere, har redusert antallet omkomne i trafikken i Norge med 80 prosent på 45 år. Sverige har skapt en betydelig trafikksikkerhetsindustri av dette; Autoliv har i dag 64000 ansatte over hele verden. Det er mulig vi i Norge kan finne klimatiltak som skaper en global industri. Men den norske elbilpolitikken har gitt en motsatt effekt slik jeg tolker den; en næringslivspolicy som ikke har gitt noen stor norsk elbilindustri, men som er blitt en fantastisk global suksess som miljøpolicy.

Urbaniseringen gir nye utfordringer men også muligheter. Sammen med den digitale utviklingen ser vi et transportsystem uten spesifikke ”modes”. Vi kommer til å ferdes multimodalt fra A til B uten å tenke på transportslag. Vi trenger ikke å eie en bil. På samme vis kan godset i byene transporteres på en mer fleksibel måte og kombineres med persontransportene. Mangelen på norsk bilindustri kanskje er et fortrinn i utviklingen av dette bærekraftig system.

Fremtidens transportsystemer gir en bedre service til oss som bor i byene. Men kombinasjonen av økt bybefolkning og bedre service gir mer transport. Fremtidens transportsystem kommer til å være med nullutslippskjøretøy, men det gjør ikke trengselen mindre og den urbane trivselen blir skadelidende. I dagens biler sitter det som oftest kun én person. Fremtidens bærekraftige transportsystemer må øke effektiviteten i bruk av areal i byene. Gjennom å øke antallet passasjerer per bil – ”ridesharing” – reduseres trengselen og behovet for ny infrastruktur. Men utviklingen kan også gå i retning av selvkjørende biler som brukes til nye tjenester – uten at det sitter personer i dem i det hele tatt. Det vil medføre mer trafikk og mer negative eksterne effekter i form av blant annet trengsel. Dersom ikke samfunnet klarer å regulere de eksterne effektene og styre utviklingen mot et mer kollektivt transportsystem, kan fremtidens ”bærekraftige” transportsystem bli et mareritt.

Fremtidens bærekraftige transportsystem må bygges av globalisering, frihandel og ny teknologi, men også fremsynt regulering, styring og organisering.

Share this article

Journalist

Related articles