European Media Partner
Heidi Austlid, Administrerende direktør IKT-Norge INDUSTRIEN

Digitalisering vil være avgjørende

Norge har fått sin første digitaliseringsminister, Nikolai Astrup, en transformasjonsminister som skal omstille offentlig sektor, skape vekst og bidra til at Norge blir bra for digitalt næringsliv. Det er bra. 

Leveringshyppigheten til Astrup er så langt imponerende, og det er allerede tatt store strukturelle grep, som blant annet varslet opprettelse av et nytt digitaliseringsdirektorat. Dette direktoratet skal være oppe å stå etter at rakettene har stilnet i 2020. Nå er det ikke slik at direktorat i seg selv gjør underverker, og de kan tidvis også virke mot sin hensikt. Men i dette tilfellet har jeg trua på at det skal fungere. Hvorfor? Jo rett og slett fordi digitaliseringsarbeidet i Norge til nå har vært preget alt for mye av isolerte IT-prosjekter, piloter og silotenking. Med et nytt direktorat er det mulig å få til sammenhengende digitaliseringsarbeid på tvers i hele offentlig sektor og et Norge som fungerer. 

Norge er et land preget av sterk kjærlighet til strukturer, men med dette grepet viser imidlertid Astrup at han er villig til å slå opp med nettopp strukturene. At Altinn og DIFI kobles sammen gjør at krigen om digital postkasse kan legges død. Og med ansvar for både stat og kommune vil den kanskje største utfordringen av de alle være løst. Kommunene har nemlig måttet klare seg selv, alle som en, mens staten har fått både nødhjelp og verktøykasse. Til nå har det kommunale digitaliseringsstrategiske arbeidet vært frakoblet og outsourcet til en interesseorganisasjon, KS. Det er bra at KS er opptatt av digitalisering og at kommunene gjør samlede grep gjennom sin interesseorganisasjon, men skal det virkelig funke for oss alle må det være sammenheng. 

To rapporter fra Riksrevisjonen har kritisert Kommunal- og moderniseringsdepartementet for svak samordning og for svak sentral styring av offentlig digitalisering. Det fremheves at departementet ikke har skaffet seg tilstrekkelige virkemidler for å kunne oppfylle Stortingets målsettinger for digitalisering i stat og kommuner. Regjeringen bør derfor nå også vurdere å lage en forpliktende felles strategi mellom ulike forvaltningsnivåer og på tvers av sektorer, som også styrker det finansielle arbeidet med digitalisering. I praksis betyr dette da også at det nye digitaliseringsdirektoratet i tillegg må ha stor innvirkning på hva som skjer i andre sektorer, som utdanning og helse. Det frigir selvsagt ikke andre departementet eller underliggende etater og direktorater, men vil skape nettopp den sammenhengen Norge trenger. 

Digitalisering vil være avgjørende for å lykkes med omstilling og vekst, i både privat og offentlig sektor. Derfor må vi også benytte digitalisering til å løse store samfunnsutfordringer, spesielt i offentlig sektor innen eksempelvis helse og utdanning. Til det kreves at vi har brukerens fokus i alt digitaliseringsarbeidet og skape livsfaseorienterte tjenester basert på individuelle behov. Dette betyr samordning på tvers av sektorer og forvaltningsnivå, og bort fra den tradisjonelle “skjemadigitaliseringen”. Det er ventet både en ny digitaliseringsstrategi for offentlig sektor og en strategi for kunstig intelligens. Dette er to viktige grep som vi knytter store forventninger til. Begge disse strategiene må, i tillegg til å utvikle offentlig sektor bidra til betydelig vekst i det digitale næringslivet gjennom en aktiv næringspolitikk. Klarer vi det vil vi ha flere bein å stå på. Det trenger vi.

Share this article

Journalist

Heidi Austlid, Administrerende direktør IKT-Norge

Related articles