European Media Partner
Håkon Haugli, administrerende direktør i Abelia. SAMFUNN

Den norske propellen


Norge er avhengig av et tett samarbeid mellom offentlig sektor og næringsliv for å lykkes med digitaliseringen.

”Norge er avhengig av et tett samarbeid mellom offentlig sektor og næringsliv for å lykkes med digitaliseringen.”

40 prosent av alle dagens arbeidsoppgaver kan være automatisert om få år. Mange jobber endres, en del vil forsvinne. Den fjerde industrielle revolusjon med automatisering, datautveksling og nye produksjonsteknologier krever politisk ledelse og aktivt samspill med kunnskaps- og teknologinæringslivet.

Automatisering og robotisering, tingenes og tjenestenes internett, algoritmer og kunstig intelligens, store datamengder og sirkulær økonomi er deler av det mange omtaler som ”den fjerde industrielle revolusjon”. Både hver for seg og til sammen vil disse nye teknologiene endre spillereglene. Programvare og roboter har allerede erstattet mange oppgaver som gjøres i butikker, bakerier, industrien og på byggeplasser. Nå kommer robotene som bidrar i apotek, advokatfirmaer og finansinstitusjoner.

Tyskland, Kina og India er eksempler på land som har satt i gang store prosjekter for å kunne ligge i forkant i den fjerde industrielle revolusjonen. Vårt naboland Sverige gjør det samme. Målet er å skape flere millioner nye arbeidsplasser. EU skal bruke 23 milliarder euro frem til 2020 for å gjøre Europa ledende i den fjerde industrielle revolusjon.

Norges hovedutfordring er ikke primært å få flere gründere, men å få skalert opp nye virksomheter til globale vekstbedrifter. Flere ting må til.

For det første må vi etablere grunnleggende forutsetninger gjennom å styrke tilgangen på digital kompetanse og kapital i tidlige faser for nye bedrifter. Det er også behov for velfungerende koblingsarenaer mellom offentlige virksomheter, eksisterende og nytt næringsliv, og at vi gjør det mer attraktivt å etablere, eie, rekruttere til og drive virksomhet fra Norge.

For det andre må vi ha ambisjoner om å utvikle løsninger som svarer på de store globale utfordringene, enten det er helse- og velferdsteknologi, teknologi for bærekraftig utvikling og bruk av energi, eller annen miljøteknologi.

For det tredje trenger vi en effektiv og brukervennlig offentlig sektor som gjør det attraktivt for kunnskapsbasert og automatiserbar industri å etablere eller flytte virksomhet til Norge.

Den brede oppslutningen om velferdsstaten er et gode for Norge. Velferden er et resultat av at de skatte- og eksportinntekter næringslivet bidrar med. Denne tette koblingen mellom inntekter og utgifter må også ligge til grunn for et tettere samarbeid mellom offentlig sektor og næringslivet for å sikre et digitalt og konkurransedyktig næringsliv.

Den norske modellen, basert på tillit og samarbeid, har gitt oss høy levestandard, produktivitet og internasjonal konkurranseevne. En viktig forklaring har vært vår kontinuerlige vilje og evne til å ta i bruk ny teknologi. Denne resepten – den norske propellen – er også vårt viktigste konkurransefortrinn i møte med teknologiene som i sum omtales som ”industri 4.0”. 

Share this article

Journalist

Håkon Haugli

Related articles