Weekly News

SENIORKRAFT


Senior Norge er partipolitisk uavhengig og ideell organisasjon som ivaretar seniorenes og pensjonistenes interesser overfor politikere, i yrkesliv og blant befolkningen. Våre verdier er respekt, likeverd, deltagelse og livsglede. Vårt formål er å bekjempe aldersdiskriminering, synliggjøre seniorene som verdifull ressurs i samfunnet, og arbeide for at alle kan ha en verdig alderdom uavhengig av alder, helse og personlige forutsetninger.

“Mange er godt kvalifisert og høyt motivert til bidra i yrkesliv, politikk og frivillig sektor etter avsluttet yrkeskarriere.”

Eldrebølgen slår inn med full tyngde, og levealderen øker. Befolkningen eldes med bedre fysisk og mental helse. Seniorene er en sammensatt gruppe med variert erfaring. Mange er godt kvalifisert og høyt motivert til bidra i yrkesliv, politikk og frivillig sektor etter avsluttet yrkeskarriere. Mange som går ut i pensjon kan påregne å leve i 25-30 år, hvorav kanskje 20 funksjonsfriske år som bør fylles med mening.

Mange er imidlertid svært dårlig forberedt på hva som vil møte dem som pensjonist. Senior Norge utarbeider et program («Seniorkraft») myntet på pensjonister og ansatte i kommuner og bedrifter og som står overfor pensjonisttilværelsen. Programmet informerer om hvordan man bør forberede pensjonisttilværelsen, hvilke rettigheter pensjonister har, og hvor de kan få den hjelp de har krav på. Flere senior arbeidstagere velger å slutte i jobb eller ta ut fravær for å bistå pleietrengende foreldre. Håpet er at programmet også vil bidra til å senke fraværet blant denne arbeidstagergruppen. Vi tilbyr gunstig juridisk, økonomisk og annen relevant rådgivning til målgruppene og arrangerer konferanser med relevante temaer.

På sikt vil vi vurdere å etablere en møteplass for ledere fra privat og offentlig sektor hvor de kan utveksle erfaringer med seniorvennlig livsfasepolitikk som del av HR-strategien. Slik håper vi å inspirere ledere til å ta i bruk seniorressursene. Vi vurderer å etablere en sertifiseringsordning for bedrifter og kommuner som vil fremstå seniorvennlige i sin HR politikk. Det er stor konkurranse og intens jakt om den beste kompetansen i arbeidsmarkedet. Mange ledere sliter med å tiltrekke seg og rekruttere de beste samt utvikle og beholde kompetansen i organisasjonen. Dette gjelder også den erfarne seniorkompetansen.

Mange virksomheter ser verdi av aldersmangfold i arbeidsstyrken og blir oppfattet som foretrukket arbeidsgiver, hvilket er positivt for omdømmet. Temaer i forberedelsen til pensjonisttilværelsen omfatter bl.a. informasjon om velferdsrettigheter, aldringsprosessens utfordringer, hvordan opprettholde helsen, mestre aldersbestemte sykdommer samt viktigheten av å forberede pensjonisttilværelsen juridisk og økonomisk. Andre temaer er seniorvennlige boformer, hvordan seniorer ønsker å bo og tilgjengelig teknologi som gir omsorg, verdighet og trygghet i eget hjem. Utfordringer rundt den teknologiske utviklingen, og hvordan innrette seg for å møte den digitale hverdagen står sentralt. Tips vil også bli gitt mht. hvordan man selv kan bidra til en lykkelig og aktiv seniortilværelse.

Knut Chr. Høvik

Generalsekretær

SENIOR NORGE

Share this article

Journalist

Related articles